Més de 100 persones assisteixen a EMPRENEM 2013

La necessitat de no perdre el talent femení, la visibilització de diferents tipus de lideratge, l’emprenedoria amb valor afegit i la capacitat de construir models econòmics basats en la creació d’ocupació de qualitat i de benestar, van ser els aspectes més destacats de la trobada.
Els projectes emprenedors actualment estan posant sobre la taula nous talents, multiplicitats de maneres de lideratge i una organització del temps de treball més adequada a la vida professional i personal de les persones que hi treballen. També es posa de manifest que actualment, per emprendre qualsevol projecte és imprescindible la cooperació i la creació de xarxa.

Diverses ponents —expertes en polítiques d’igualtat i emprenedores que van comptar les seves experiències— van constatar que les dones, especialment aquelles altament qualificades, en moltes ocasions veuen l’emprenedoria com una possibilitat per poder desenvolupar les seves innovacions i idees empresarials. Moltes d’aquestes dones no aconsegueixen accedir als càrrecs de decisió de les empreses, estan infravalorades i treballen en pitjors condicions laborals que els seus homòlegs masculins (per exemple, la desigualtat salarial pot arribar a ser d’un 30% entre treballadors i treballadores que fan tasques similars). D’aquí que les dones passen a ser emprenedores per tal de desenvolupar les seves idees, tot exercint diferents fórmules d’organitzar el treball, de liderar els seus negocis i de possibilitar una millor conciliació laboral als seus treballadors i treballadores.

L’Ajuntament d’Esplugues, el Consell Comarcal i el Consell de Dones del Baix Llobregat van organitzar aquesta jornada per tal de posar en relació empresàries, emprenedores i professionals i, d’aquesta manera, generar xarxa entre elles. L’intercanvi d’experiències, de formació i el coneixement mutu possibilita l’emergència de nous projectes i la cooperació en els negocis existents. D’aquí que la jornada sigui un l’inici d’un projecte més ampli que pretén fomentar la creació de xarxes a nivell local, comarcal i català entre les dones empresàries, emprenedores, directives i professionals.

Prperament es penjarà a la web les exposicions realitzades, així com un document resum de les principals idees i reflexions.

La necesidad de no perder el talento femenino, la visibilización de diferentes tipos de liderazgo, el emprendimiento con valor añadido y la capacidad de construir modelos económicos basados ​​en la creación de empleo de calidad y de bienestar, fueron los aspectos más destacados de el encuentro.
Los proyectos emprendedores actualmente están poniendo sobre la mesa nuevos talentos, multiplicidades de modos de liderazgo y una organización del tiempo de trabajo más adaptada a la vida profesional y personal de las personas que trabajan. También se pone de manifiesto que actualmente, para emprender cualquier proyecto es imprescindible la cooperación y la creación de red.

Diversas ponentes —expertas en políticas de igualdad y emprendedoras que explicaron sus experièncias- constataron que las mujeres, especialmente aquellas altamente calificadas, en muchas ocasiones ven el emprendimiento como una posibilidad para poder desarrollar sus innovaciones e ideas empresariales. Muchas de estas mujeres no logran acceder a los cargos de decisión de las empresas, están infravaloradas y trabajan en peores condiciones laborales que sus homólogos masculinos (por ejemplo, la desigualdad salarial puede llegar a ser de un 30% entre trabajadores y trabajadoras que realizan tareas similares). De ahí que las mujeres pasan a ser emprendedoras para desarrollar sus ideas, ejerciendo diferentes fórmulas de organizar el trabajo, de liderar sus negocios y de posibilitar una mejor conciliación laboral a sus trabajadores y trabajadoras.

El Ayuntamiento de Esplugues, el Consell Comarcal y el Consell De les Dones del Baix Llobregat organizó esta jornada para poner en relación empresarias, emprendedoras y profesionales y, de esta manera, generar red entre ellas. El intercambio de experiencias, de formación y el conocimiento mutuo posibilita la emergencia de nuevos proyectos y la cooperación en los negocios existentes. De ahí que la jornada sea un el inicio de un proyecto más amplio que pretende fomentar la creación de redes a nivel local, comarcal y catalán entre las mujeres empresarias, emprendedoras, directivas y profesionales.

Próximamente en la web se colgaran las exposiciones realizadas, así como un documento resumen de las principales ideas y reflexiones.

Documentació de la jornada

Emprenedoria, lideratge i economia. Presentació de Sara Berbel, Especialista en polítiques públiques d’igualtat d’oportunitats en el treball.

Programa Womenemprende. Presentació de l’Eva López Barrio, Directora del Programa Woman Emprende. Universitat de Santiago de Compostela.

Xarxes d’empresàries, estratègia de futur. Presentació de Guernica Facundo Vericat, confundadora de Complementum Consultoria i autora del “Libro Rojo de las Mujeres emprendedoras”.

Pèrdua de talent femení. Presentació d’Anna Mercadé, Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Els comentaris estan tancats.