+ info

Webs de referència

WOMAN EMPRENDE. Projecte de la Universitat de Santiago de Compostela per fomentar l’emprenedoria de les dones universitàries.

Femtalent. Promoció de la igualtat

EMPRENARIA. Associació de dones professionals, directives i emprenedores la finalitat de les quals és oferir una xarxa de suport integral, multidisciplinari i sinèrgic, donant suport, impulsant i generant canvis en el desenvolupament personal i professional, així com en les iniciatives i activitats professionals, sense limitació geogràfica.

Recerques

VVAA (2010): Mujer y desafío emprendedor en España.Universidad de Cádiz. Instituto de Empresa, Business School.

Laura Lamolla i Kristiansen (2005): Emprendre en femení: l’evolució de les polítiques econòmiques locals per a emprenedores a Catalunya. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic.

General Entrepeneurship Monitor- GEM (2005): Capítol 4: la dona emprenedora.

General Entrepeneurship Monitor- GEM-Catalunya (2010): Resum executiu de l’estudi “General Entrepeneurship Monitor”.

General Entrepeneurship Monitor- GEM-Catalunya (2009): Capítol 7: Gènere, perfil de l’emprenedora de Catalunya. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

General Entrepeneurship Monitor- GEM-Catalunya (2008): Resum executiu de l’estudi “General Entrepeneurship Monitor”.

Catalyst (2004): The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Recerca que demostra que les empreses amb més directives tenen millors resultats.

Altres documents

Servei de Creació d’Empreses (2007): Recull d’experiències de dones emprenedores de Catalunya. Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació.

Xarxa d’emprenedoria universitària de les Universitats Catalanes (2011): Emprenedoria en femení: 12 històries de dones crack. Fundació de la Universitat de Girona: Innovació i Formació.

Flaixos d’emprenedoria femenina. Butlletí que la Direcció General d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom publica amb informacions breus sobre l’actualitat de l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses liderades per dones.

Observatori Dona, Empresa i Economia. Cambra de Comerç de Barcelona.

Estudis realitzats per l’Observatori
La situació de les dones i el comerç (octubre 2011)
Estudi que analitza la situació de les petites empreses comercials als municipis de l’àmbit de la Cambra de Comerç de Barcelona, des de la perspectiva de gènere
- Conclusions

Trayectorias laborales de las mujeres que ocupan puestos de alta cualificación (setembre 2011)

El dèficit de dones als programes de direcció d’empreses i les implicacions sobre la seva presència al món empresarial català (abril 2010)
- Conclusions

“Mujeres empresarias en la economía española” Consejo Superior de Cámaras

Indicadors de la pèrdua de talent femení a Catalunya (juny 2009). Nota d’opinió
Aquest estudi actualitza el del gener del 2008 i conclou que una de les principals causes de la pèrdua de talent femení és la subocupació de les dones en el mercat laboral.

L’impacte econòmic de la pèrdua de talent femení (gener 2008)
Estudi que tracta de quantificar el fet que dones qualificades abandonin el mercat laboral prematurament.

La presència de les dones en el món empresarial català (setembre 2008)
L’estudi consta de dues parts. A la primera part, la Cambra quantifica la participació de les dones en els òrgans de govern de les 400 principals empreses establertes a Catalunya, i a la segona, es calcula el nombre d’empresàries catalanes i s’analitza la seva evolució entre 2001 i 2007.